และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีทูตสวรรค์ที่เคารพรักและนำเชลยจำนวนมาก เขาเห็นประตูที่ส่องแสงแวววาวเปิด

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีทูตสวรรค์ที่เคารพรักและนำเชลยจำนวนมาก เขาเห็นประตูที่ส่องแสงแวววาวเปิด

และกองทัพแห่งสวรรค์พร้อมเสียงเพลงแห่งชัยชนะต้อนรับผู้บัญชาการของพวกเขา และมีการเปิดเผยต่อเขาว่าเขาเองจะเป็นคนที่ควรเข้าเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอด และเปิดประตูนิรันดร์ให้พระองค์” และเห็นพระองค์เสด็จออกมาเป็นผู้พิชิต และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีทูตสวรรค์ที่เคารพรักและนำเชลยจำนวนมาก เขาเห็นประตูที่ส่องแสงแวววาวเปิดต้อนรับพระองค์ และกองทัพแห่งสวรรค์พร้อมเสียงเพลงแห่งชัยชนะ

ต้อนรับผู้บัญชาการของพวกเขา และมีการเปิดเผยต่อเขาว่าเขาเอง

จะเป็นคนที่ควรเข้าเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอด และเปิดประตูนิรันดร์ให้พระองค์” และเห็นพระองค์เสด็จออกมาเป็นผู้พิชิต และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีทูตสวรรค์ที่เคารพรักและนำเชลยจำนวนมาก เขาเห็นประตูที่ส่องแสงแวววาวเปิดต้อนรับพระองค์ และกองทัพแห่งสวรรค์พร้อมเสียงเพลงแห่งชัยชนะต้อนรับผู้บัญชาการของพวกเขา และมีการเปิดเผยต่อเขาว่าเขาเองจะเป็นคนที่ควรเข้าเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอด และเปิดประตูนิรันดร์ให้พระองค์” พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อโมเสสถึงประวัติของคริสตจักรคริสเตียนในขณะที่พวกสาวกประกาศข่าวประเสริฐ ทุกคนที่ยอมรับข่าวสารของพระคริสต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อสายของอับราฮัมโดยความเชื่อที่ทำให้ “กฎของพระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระบุตรของพระองค์” แก่โลก (ป.476). เขาเห็นโลกคริสเตียนประกาศตัวว่าจะยอมรับพระคริสต์แต่ปฏิเสธกฎของพระเจ้า เขาเห็นว่าวันสะบาโตวันที่เจ็ดถูกเพิกเฉยและปฏิเสธโดยคนส่วนใหญ่ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่นับถือ ปรมาจารย์และผู้เผยพระวจนะ หน้า 477 กล่าวว่า “ท่านได้เห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของผู้มีอำนาจทางโลกเพื่อทำลายผู้ที่รักษากฎของพระผู้เป็นเจ้า เขาได้ยินพันธสัญญาแห่งสันติภาพของพระเจ้ากับคนที่รักษากฎหมายของพระองค์ เขาเห็นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในรัศมีภาพ” จากนั้นเขาเห็นโลกใหม่ซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่สวยงามกว่าสิ่งใด ๆ ที่แผ่ออกไปต่อหน้าเขา ปรมาจารย์และผู้เผยพระวจนะ, หน้า 477, อธิบายไว้อย่างนี้, “โมเสสมองไปยังฉากนั้นด้วยความปิติยินดี — การบรรลุผลสำเร็จของการปลดปล่อยอันรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าความหวังอันเจิดจ้าที่สุดของเขาที่เคยมีมา การพเนจรบนโลกของพวกเขาผ่านไปตลอดกาล ในที่สุด อิสราเอลของพระเจ้าก็ได้เข้าสู่ดินแดนอันดีงามแล้ว”  ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่โมเสสได้เห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดประวัติศาสตร์จวบจนทุกวันนี้ อีกไม่นานเราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนโดยนัยเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาและจะได้รับการต้อนรับจากพระบิดา โดยพระคริสต์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยโมเสส โดยเอลียาห์ โดยเอโนคและเหล่าทูตสวรรค์

แต่ย้อนกลับไปที่ชาวอิสราเอล พวกเขายังคงอยู่ทางฝั่งตะวันออก

ของแม่น้ำจอร์แดนหลังจาก 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร พวกเขายังไม่ได้ข้าม พวกเขาใช้เวลาสามสิบวันไว้ทุกข์ให้กับการสูญเสียโมเสส จนกระทั่งพระองค์ถูกพรากไปจากพวกเขา พวกเขาจึงเข้าใจบทบาทการเป็นบิดาในชีวิตของพวกเขาอย่างถ่องแท้ สติปัญญาและคำแนะนำของพระองค์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว เสาเมฆในตอนกลางวันและเสาไฟในตอนกลางคืนเหนือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงอยู่เคียงข้างพวกเขา พี่น้องทั้งหลาย วันนี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสถิตกับเราในโดมนี้และทั่วโลกขณะที่เราเตรียมจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน ไม่ถอย!

ในฐานะนักเรียนของโมเสส โยชูวากลายเป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับของอิสราเอล เขาเป็นคนกล้าหาญ เงียบสงบ ซื่อสัตย์ แน่วแน่ ห่วงใย ภักดี และมีศรัทธาในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ โยชูวาคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้นำลูกหลานของอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยฤทธิ์เดชอันสมบูรณ์และเหนือธรรมชาติของพระเจ้า การอ่านพระคัมภีร์ของเราในโยชูวา 1:2 บอกเราว่าพระเจ้าตรัสโดยตรงกับโยชูวาว่า “โมเสสผู้รับใช้ของเราตายแล้ว เพราะฉะนั้น บัดนี้ จงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้” จงข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ … อย่าถอย … ข้ามแม่น้ำจอร์แดน … ” เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมด ไปยังแผ่นดินซึ่งเราให้แก่พวกเขา … ทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าจะไป เหยียบย่ำที่ฉันให้คุณ” โยชูวาและชนชาติอิสราเอลไม่ต้องท้อใจหรือถอยหนี พระเจ้าตรัสต่อในข้อ 6 และ 7 ด้วยถ้อยคำสำหรับเราวันนี้ในซานอันโตนิโอว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด แต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญให้มาก เพื่อเจ้าจะได้สังเกตที่จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทั้งปวงซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้ อย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในทุกที่”

ผู้เชื่อในนิกาย Seventh-day Adventist จงมีความกล้าหาญในพระเจ้า ขอให้พระองค์ช่วยเรารักษากฎศีลธรรมของพระองค์ และให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำ อย่าติดอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของถนน จงอยู่ในสายกลางแห่งพระประสงค์ของพระเจ้า ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปและอย่าถอย!

พระวจนะของพระเจ้า — ช่างเป็นหนังสือล้ำค่าอะไรอย่างนี้! กฎหมาย คำพยากรณ์ คำแนะนำ พระกิตติคุณ จดหมายรักถึงเรา คุณสามารถวางใจในพระวจนะของพระเจ้าได้!

ฉันมีพระคัมภีร์สามเล่มอยู่กับตัวและมีค่ามาก สองคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเสียชีวิตในพระเยซู พระคัมภีร์เล่มแรกนี้เป็นของปู่ของฉัน NC Wilson — NC เล่มแรก คุณปู่เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมของพระวจนะ เขาจะเขียนจดหมายให้กำลังใจฉันเมื่อฉันยังเป็นศิษยาภิบาลหนุ่ม ฉันรักคุณย่าและคุณปู่วิลสัน พวกเขาทั้งสองรักพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์

สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ